ختم ۱۴ دوره قران کریم و ۱۱۴۰۰۰ صلوات جهت هدیه به روح جانباختگان ویروس کرونا و شهدای سلامت