مسابقه

مسابقه کتاب‌خوانی چشمه ی جوشان

تعداد شرکت کنندگان: ۲۷۸۶ نفر  
۸ بهمن ۱۳۹۶

مسابقه کتاب‌خوانی سیمای انقلاب

تعداد شرکت کنندگان: ۲۸۹۶ نفر
۲۸ دی ۱۳۹۶

مسابقه کتاب‌خوانی شهیده غربت شماره (۲)

تعداد شرکت کنندگان مسابقه : ۳۱۶۴ نفر
۲۱ آذر ۱۳۹۶